Reklama

Sesja Rady Miasta Lublin (26 kwietnia)

Opublikowano: śr, 24 kwi 2019 12:26
Autor: | Zdjęcie: lublin.eu

Sesja Rady Miasta Lublin (26 kwietnia) - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji odbędzie się w najbliższy piątek (26 kwietnia). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu V sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 234-1) – projekt mieszkańców;
 • skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej uciążliwości emitowanych przez przedsiębiorców w sąsiedztwie bloków położonych przy ul. Grenadierów (druk nr 244-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 17 w Lublinie (druk nr 233-1) – projekt mieszkańców;
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 237-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 238-1);
 • zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 245-1);
 • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 40 (druk nr 231-1);
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie w rejonie ul. Relaksowej (druk nr 232-1);
 • zmiany uchwały nr 1260/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 240-1) – projekt grupy radnych;
 • uchwały uchylającej uchwałę nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty (druk nr 254-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia (druk nr 255-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Dolnej 3 Maja 10 (druk nr 256-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Poniatowskiego 6 w Lublinie (druk nr 257-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie (druk nr 258-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 268-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 269-1);
 • przyjęcia projektu zmian do „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 242-1);
 • nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 241-1);
 • wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy stacji kolejowej położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 267-1);
 • zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (druk nr 251-1);
 • zmiany uchwały nr 589/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka Śródmieście – CZĘŚĆ II (druk nr 261-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza (druk nr 260-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obejmującego południową część ośrodka usługowego „Centrum Zana” w rejonie ulicy Jana Sawy (druk nr 263-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego (druk nr 264-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV (druk nr 265-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka Śródmieście – CZĘŚĆ II (druk nr 262-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czerniejówka – CZĘŚĆ IV (druk nr 266-1);
 • opracowania analizy zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Folwarcznej i Uprawnej (druk nr 236-1) – projekt grupy radnych;
 • petycji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lublina w sprawie treści pytania referendalnego (druk nr 243-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • uchylenia uchwały nr 662/XXVI/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie ulic: Koncertowej, al. Solidarności, B. Ducha, Poligonowej oraz proj. A. Zelwerowicza (druk nr 259-1) – projekt grupy radnych;
 • określenia wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Gminy Lublin (druk nr 252-1);
 • określenia sezonu kąpielowego na kąpieliskach znajdujących się na terenie Gminy Lublin (druk nr 253-1);
 • przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin na lata 2018-2032” (druk nr 270-1);
 • upamiętnienia przez Miasto Lublin 450. rocznicy Unii Lubelskiej w formie tablicy memoratywnej (druk nr 239-1) – projekt grupy radnych;
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 70/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (druk nr 235-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” (druk nr 247-1);
 • przyjęcia „Programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2019-2020” (druk nr 248-1);
 • uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 246-1).
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 228-1).
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. (druk 230-1).
 3. Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku zadań w ramach: Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 229-1).
 4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 249-1).
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2018 rok (druk nr 250-1).
 6. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 7. Zamknięcie obrad.
Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE