Reklama

Reklama

Lublin: Miasto zmienia przeznaczenie części terenów

Opublikowano: czw, 9 gru 2021 19:12
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Miasto wykłada do publicznego wglądu kolejnych sześć projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 10 obszarów Lublina. Po raz pierwszy wykładane są plany dla rejonów w okolicach Politechniki Lubelskiej oraz w rejonie ulic: Szczecińskiej, Poznańskiej i Jana Sawy. Drugie wyłożenie dotyczy projektu planu dla rejonu ulic Wojennej oraz Nowy Świat.

Reklama

Rozbudowa domów

 
- Wykładane projekty planów uwzględniają ustalenia obowiązujących planów miejscowych, zachowują dominujące funkcje terenów oraz uszczegóławiają zapisy planistyczne dotyczące zagospodarowania tych obszarów. Wprowadzone korekty nie naruszają interesu osób trzecich oraz nie wpływają negatywnie na zagospodarowanie i użytkowanie terenów sąsiednich. Dla wszystkich obszarów obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin z 2019 r. Na uwagę zasługuje rejon Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bluszczowa”. Teren ten jest intensywnie użytkowany zarówno przez działkowców jak i mieszkańców sąsiednich osiedli, dla których pełni funkcję nieformalnego parku. W projekcie planu, dla terenów miejskich, które wchodzą w skład ROD "Bluszczowa”, w tym położonych w strefie ESOCH, przewidziano funkcję terenów zielonych. Mają one szczególne znaczenie dla komfortu życia w mieście, dlatego konsekwentnie chronimy je w dokumentach planistycznych - mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.
 
Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy pięciu obszarów miasta. Pierwszy teren znajduje się u zbiegu ul. Trześniowskiej i Świdnickiej i posiada powierzchnię około 0,17 ha. Zmiana planu została zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości. Wniosek dotyczył korekty linii zabudowy w kierunku północno-wschodnim, która umożliwi realizację planów inwestycyjnych, czyli rozbudowę domów. W projekcie wydzielono dwa tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w obrębie którego zlokalizowane są obiekty kubaturowe oraz zieleni publicznej wchodzący w skład ESOCH, w obrębie którego nie może być realizowana zabudowa.
 
Drugi teren, który ma być objęty zmianą planu, położony jest w rejonie ulic: Kosynierów, Kerstena i Zwolskiego. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 0,43 ha. Sam teren opracowania jest tylko częściowo zagospodarowany i zabudowany domami wraz z obiektami gospodarczymi. Zmiana planu została zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości. Wnioski dotyczyły korekty linii zabudowy, likwidacji planowanej stacji trafo oraz możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W projekcie wydzielono dwa tereny zabudowy: mieszkaniowej mieszanej (jedno i wielorodzinnej) oraz mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
 

Zabezpieczenie dla ROD


Kolejny teren jest w rejonie ul.: Nagietkowej, Bluszczowej i przedłużenia ul. Węglarza. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 12,5 ha. Znaczna część obszaru opracowania wchodzi w skład strefy Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Na przeważającej części terenu opracowania zmiany jest Rodzinny Ogród Działkowy "Bluszczowa". Pozostała część obszaru to inne tereny zielone. Zmiana planu została zainicjowana na wniosek użytkowników ROD "Bluszczowa” oraz mieszkańców sąsiednich osiedli. Wniosek dotyczył planistycznego usankcjonowania sposobu zagospodarowania terenów ogrodów działkowych i zabezpieczenia obszaru przed potencjalną zabudową. Projekt planu zakłada dwa główne sposoby użytkowania terenu. Na terenach prywatnych (które nie wchodzą w skład ROD "Bluszczowa”, położonych poza strefą ESOCH) utrzymana będzie funkcja mieszkaniowa wielorodzinna. Natomiast tereny miejskie, które wchodzą w skład ROD, w tym położone w strefie ESOCH, pełnić będą funkcję terenów zielonych.

- Bazując na istniejącej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wydzielono trzy enklawy zieleni powiązane systemem ciągów pieszych. W ramach jednego ciągu pieszego przebiegać będzie zielony bulwar, który pełnić będzie funkcję parku linearnego - obszar o bogatym programie użytkowym i wyjątkowych walorach przestrzennych. Całość stanowić będzie miejsce wypoczynku i rekreacji dla różnych grup wiekowych - wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
 

Korekty


Czwarty teren do zmiany, położony jest w rejonie ulic: Narcyzowej, Bluszczowej i Daliowej. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 5,9 ha. Zmiana planu została zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w granicach opracowania zmiany planu. Wnioski dotyczyły korekty linii zabudowy oraz korekty ustaleń planistycznych poprzez dostosowanie do struktury funkcjonalno-przestrzennej terenu z uwzględnieniem zabudowy zrealizowanej na przestrzeni ostatnich lat w sąsiedztwie zmiany planu. Wydzielono następujące tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej/mieszkaniowej wielorodzinnej.

Domy zamiast drogi


Ostatni rejon położony jest w paśmie, którego przybliżone granice to ulice: Sekwojowa, Narcyzowa, Orzechowa oraz Brzozowa i Pistacjowa. Powierzchnia opracowania wynosi około 9,8 ha. Zmiana planu wynika z kierunków rozwoju komunikacji ustalonych w obecnie obowiązującym Studium. Została również zainicjowana na wniosek właścicieli nieruchomości. Wniosek dotyczył możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zarezerwowanych w obowiązującym planie pod realizację drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Usprawnienie komunikacji

 
- Jako, że droga ta nie będzie realizowana w tym obszarze, w zasadniczym stopniu uległy zmianie uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne i dlatego wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W projekcie zmiany planu wyznaczono następujące tereny zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej/usługowej. W części terenów położonych w strefie ESOCH wyznaczono obszar zieleni izolacyjnej. Z kolei w centralnej części obszaru opracowania wyznaczono teren zieleni urządzonej, który będzie pełnić funkcję kameralnego parku/skweru i miejsca rekreacji dla mieszkańców obszaru - dodaje Justyna Góźdź. 
 
CZYTAJ TAKŻE: Zmienią plan zagospodarowania w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Rozpoczyna się również wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Szczecińskiej. Opracowany projekt zmiany planu obejmuje teren o powierzchni ok. 0,04 ha, który w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod tereny komunikacji pieszej z towarzyszącą ścieżką rowerową. W 2015 r. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Węglin Południowy złożył wniosek  wraz z listą osób popierających, o zmianę fragmentu łączącego drogi dojazdowe: ulice Szczecińską i Warmińską, co umożliwiłoby usprawnienie komunikacji w osiedlu. Sporządzenie ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polega na wyznaczeniu pasa drogowego ulicy dojazdowej.
 

Politechnika chce budować

 
Konsultacjami planistycznymi objęty jest jeszcze projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Wapiennej. Opracowywany projekt zmiany planu obejmuje należący do Politechniki Lubelskiej teren o powierzchni ponad 14 ha, położony w sąsiedztwie ul. Nadbystrzyckiej i ul. Wapiennej. Dla tego terenu wpłynęły wnioski złożone przez uczelnię o  zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i umożliwienie realizacji zabudowy w rejonie południowej części działki. W projekcie planu wyznaczony został teren usług publicznych z przeznaczeniem pod obiekty nauki i szkolnictwa wyższego oraz teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. 

 
- Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie: ustalenia parametrów dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu; ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy; wyznaczenia terenów lokalizacji parkingów wielostanowiskowych, stref szczególnych przestrzeni publicznych oraz obszaru sportowo – rekreacyjnego; wprowadzenia ustaleń dla zabytków i dóbr kultury współczesnej w granicach obszaru objętego planem; wyznaczenia obszarów zieleni towarzyszącej i izolacyjnej w ramach terenu zabudowy kubaturowej wraz ze wskazaniem szpalerów drzew; ustalenia Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, w zgodności z aktualnym Studium - informuje Góźdź.
 
Zmiana miejscowego planu ma umożliwić realizację nowych inwestycji przez Politechnikę, czyli rozwój funkcji usług nauki w sąsiedztwie istniejących obiektów uczelni.
 

Pod usługi komercyjne

 
Projekt zmiany miejscowego planu przygotowano również dla rejonu ul. Poznańskiej. Opracowywany projekt zmiany planu obejmuje teren o powierzchni około 0,55 ha. Dla tego obszaru wpłynął wniosek od osób prywatnych o zmianę przeznaczenia terenów, umożliwiającą realizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, bez konieczności realizacji funkcji usługowej. Zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczy głównie: zmiany przeznaczenia terenu na teren zabudowy mieszkaniowej i/lub teren zabudowy usługowej - dopuszczających realizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych; ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy; ustalenia parametrów dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu oraz wyznaczenia obszaru gospodarczo-garażowego pozwalającego na realizację zabudowy gospodarczo-garażowej w głębi działek, zgodnie ze stanem istniejącym.
 
Oprócz tego, 8 grudnia zaczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego południową część ośrodka usługowego "Centrum Zana” w rejonie ul. Jana Sawy dla dwóch terenów, które w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod: usługi komercyjne oraz usługi komercyjne z dopuszczeniem mieszkalnictwa wielorodzinnego.
 
 
- Opracowany projekt zmiany planu zachowuje obowiązujące przeznaczenia terenów, zmienia jedynie część tekstową zapisów planistycznych odnoszącą się do obszarów objętych opracowaniem. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polega na modyfikacji części parametrów zabudowy dla terenu usługowego (zmniejszeniu wymaganych minimalnych wskaźników zabudowy) oraz na dopuszczeniu możliwości lokalizacji żłobka w ramach terenu usługowo-mieszkalnego - dodaje Justyna Góźdź.
 

Ponowne wyłożenie

 
Natomiast ponowne wyłożenie projektu planu dotyczy rejonu ul. Wojennej i Nowy Świat. To efekt zmian wprowadzonych do projektu w wyniku uwzględnienia części uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu, które dotyczą uporządkowania, ujednolicenia zapisów planistycznych oraz wysokości zabudowy w terenie komunikacji i obsługi kolejowej poprzez wyznaczenie stref dopuszczonej wysokości zabudowy A i C. Wzmocniono ustalenia dotyczące ochrony terenów mieszkaniowych przed uciążliwością terenów kolejowych oraz wprowadzono zapisy w większym stopniu sankcjonujące istniejącą zabudowę usługowo – produkcyjną. Do tego dopuszczono lokalizację miejsc do parkowania w formie parkingów zielonych oraz lokalizację parkingów podziemnych realizowanych w powiązaniu z nową zabudową związaną z obsługą linii kolejowej.
 

Dyskusje publiczne i zgłaszanie uwag

 
Projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą od 8 do 31 grudnia w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wydziału Planowania (ul. Wieniawska 14, XII piętro, pokój nr 1206), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w przypadku chęci osobistego zapoznania się z projektem planu niezbędny jest wcześniejszy kontakt drogą elektroniczną ([email protected]) lub telefoniczną (tel. 81 466 23 00) w celu umówienia spotkania. Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planów miejscowych odbędą się w Ratuszu (pl. Łokietka 1, parter - sala nr 2), w następujących terminach: 20 grudnia o godz. 13.00 - rejon ul. Narcyzowej, Bluszczowej i Daliowej, Kosynierów, Trześniowskiej i rejon ROD Bluszczowa, 21 grudnia o godzinie 13.00 plan rejonie ul. Jana Sawy, Poznańskiej, Wapiennej i Szczecińskiej, 22 grudnia o godzinie 13.00 - plan dla rejonu ul. Wojennej i Nowy Świat.
 
Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 81 466 23 00 lub na adres e-mail: [email protected] do 17 grudnia. Uwagi należy składać na piśmie (pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektronicznąe-mail: planowa[email protected], ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP. Powinny one zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej uwagę (lub nazwę firmy lub instytucji), adres lub oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz jej treść. Termin składania uwag wyznaczono do 18 stycznia 2022 r.
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy