Reklama

XVIII sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji. Obrady trwają od godziny 9

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: lublin.eu

XVIII sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji. Obrady trwają od godziny 9  - Zdjęcie główne

foto lublin.eu

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości W sali nr 2 w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1) trwa spotkanie Sesji Rady Miasta Lublin. Obrady odbywają się od godziny 9 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 23 kwietnia (czwartek):

1. Otwarcie sesji.

2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

3. Zatwierdzenie protokołów: XV, XVI i XVII sesji Rady Miasta.

4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych (druk nr 687-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2019 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 678-1).

7. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2019 rok (druk nr 733-1).

8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 735-1).

9. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 720-1).

10. Sprawozdanie z realizacji zadań oraz działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 721-1).

11. Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020 (druk nr 734-1).

12. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego za rok 2019 (druk nr 672-1).

13. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin za 2019 r. (druk nr 674-1).

14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2019 (druk nr 671-1).

15. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublina za 2019 r. (druk nr 673-1).

16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 675-1).

17. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2019 roku (druk nr 670-1).

18. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r. (druk nr 664-1).

19. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 228/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 663-1).

20. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 676-1).

21. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 723-1).

22. Podjęcie uchwał w sprawach:

o 22.1. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu (druk nr 737-1);

o 22.2. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Profesorowi Giuseppe Guarnaccia (druk nr 738-1);

o 22.3. utworzenia dodatkowej lokalizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie (druk nr 724-1);

o 22.4. likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublinie, Szkoły Policealnej nr 12 w Lublinie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (druk nr 736-1);

o 22.5. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (druk nr 732-1);

o 22.6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V C dla obszaru B – w rejonie ulic: Zelwerowicza i Poligonowej (druk nr 679-1);

o 22.7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, obszar A – rejon ulic: Nałęczowskiej, Grabowej, Przyjacielskiej, Cisowej i Morelowej (druk nr 683-1);

o 22.8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, obszar D – rejon ulic: Wojciechowskiej, Bohaterów Monte Cassino (druk nr 684-1);

o 22.9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni – obszar K – rejon ulicy Morwowej (druk nr 685-1);

o 22.10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni – obszar K – rejon ulicy Morwowej – wschód (druk nr 686-1);

o 22.11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar B – rejon ulic: Krochmalnej i Spółdzielczej (druk nr 739-1);

o 22.12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV dla terenu w rejonie: ul. Józefa Franczaka „Lalka” (dawniej ul. Droga Męczenników Majdanka) i al. Wincentego Witosa (druk nr 740-1);

o 22.13. opracowania analizy zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Lipskiej, Stary Gaj, Koło i Janowskiej (druk nr 691-1) – projekt grupy radnych;

o 22.14. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 665-1);

o 22.15. przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (druk nr 688-1);

o 22.16. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 725-1);

o 22.17. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 726-1);

o 22.18. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Rzemieślniczej 1 (druk nr 727-1);

o 22.19. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Lublin wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Lublinie w obrębie ulic: Anny Henryki Pustowójtówny, Bohaterów Monte Cassino (druk nr 728-1);

o 22.20. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 729-1);

o 22.21. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lublin części nieruchomości położonej w Lublinie w pobliżu ul. Dworcowej (druk nr 730-1);

o 22.22. uchylenia uchwały nr 504/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Hutniczej 10c w Lublinie (druk nr 731-1);

o 22.23. wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia przez Gminę Lublin do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin działającej w formie stowarzyszenia (druk nr 680-1);

o 22.24. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Abramowice (druk nr 692-1);

o 22.25. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Bronowice (druk nr 693-1);

o 22.26. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czechów Południowy (druk nr 694-1);

o 22.27. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czechów Północny (druk nr 695-1);

o 22.28. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuby Południowe (druk nr 696-1);

o 22.29. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuby Północne (druk nr 697-1);

o 22.30. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Dziesiąta (druk nr 698-1);

o 22.31. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Felin (druk nr 699-1);

o 22.32. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Głusk (druk nr 700-1);

o 22.33. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Hajdów-Zadębie (druk nr 701-1);

o 22.34. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Kalinowszczyzna (druk nr 702-1);

o 22.35. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Konstantynów (druk nr 703-1);

o 22.36. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Kośminek (druk nr 704-1);

o 22.37. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda (druk nr 705-1);

o 22.38. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Rury (druk nr 706-1);

o 22.39. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Sławin (druk nr 707-1);

o 22.40. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Sławinek (druk nr 708-1);

o 22.41. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Stare Miasto (druk nr 709-1);

o 22.42. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Szerokie (druk nr 710-1);

o 22.43. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Śródmieście (druk nr 711-1);

o 22.44. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Tatary (druk nr 712-1);

o 22.45. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Węglin Południowy (druk nr 713-1);

o 22.46. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Węglin Północny (druk nr 714-1);

o 22.47. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Wieniawa (druk nr 715-1);

o 22.48. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Wrotków (druk nr 716-1);

o 22.49. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Za Cukrownią (druk nr 717-1);

o 22.50. obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Dzielnicy Zemborzyce (druk nr 718-1).

23. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

24. Zamknięcie obrad.


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE