Reklama

XVIII Sesja Rady Miasta Lublin (19 maja)

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: UM Lublin

XVIII Sesja Rady Miasta Lublin (19 maja) - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości XVIII Sesja Rady Miasta Lublin odbędzie się w czwartek 19 maja. Radni obradować będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XVII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany nazwy skweru położonego w granicach administracyjnych Miasta Lublin, tj. w sprawie zmiany nazwy „Skweru Tarasa Szewczenki” na „Skwer Sprawiedliwych Ukraińców” (druk nr 519-1) – projekt mieszkańców;
  2. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 (druk nr 562-1);
  3. zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok (druk nr 568-1);
  4. zmiany uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 569-1);
  5. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach II fazy projektu pt. Procure – `Creating a Good Local Economy through Procurement` („Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne”) (druk nr 563-1);
  6. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2019 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. PPl2Innovate – `Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe` („Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”) (druk nr 564-1);
  7. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2016-2019 na realizację projektu pn. „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” (druk nr 570-1);
  8. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 597-1);   uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 565-1);
  9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Bystrzyca Zemborzyce – CZĘŚĆ VI (druk nr 593-1);
  10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część IIIA dla obszaru położonego w rejonie ulic: Chodźki, Jaczewskiego (druk nr 594-1);
  11. przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni (druk nr 595-1);
  12. przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni (druk nr 596-1);
  13. zmiany uchwały nr 923/XXXVII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 w sprawie
  14. nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 566-1);  
  15. nadania nazw ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 567-1);   
  16. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin ( druk nr 579-1 );
  17. nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości Skarbu Państwa (druk nr 578-1);
  18. zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 575-1);
  19. ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w Lublinie (druk nr 576-1);
  20. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie (druk nr 580-1);
  21. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 581-1);
  22. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej przy al. Kraśnickiej 8 (druk nr 582-1);
  23. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 583-1);
  24. ustanowienia na rzecz Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek z siedzibą w Lublinie prawa użytkowania nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 2 (druk nr 584-1);
  25. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 585-1);
  26. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Powiatu Lubartowskiego położonych w pobliżu sortowni i składowiska odpadów w Rokitnie (druk nr 588-1);
  27. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Koralowej 1 stanowiącej współwłasność osób fizycznych oraz osoby prawnej (druk nr 590-1);
  28. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Berylowej stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie (druk nr 591-1);
  29. zmiany uchwały nr 418/XVI/2016 Rady Miasta Lublin w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego z siedzibą w Lublinie położonych przy ul. Berylowej w Lublinie (druk nr 592-1);
  30. przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2016-2020” (druk nr 599-1);
  31. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 571-1);
  32. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 572-1);
  33. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 573-1);
  34. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 574-1);
  35. zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lublin (druk nr 598-1).
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 (druk nr 577-1).
 7. „Strategia wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015”. Sprawozdanie końcowe (druk nr 587-1).
 8. Informacja o zrealizowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 4 kwietnia – 9 maja 2016 r. oraz informacja o zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin w dniach 09-19 maja 2016 r. (druk nr 586-1).
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie obrad.


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE